УЧИЛИЩЕТО НА УСПЯВАЩИТЕ

Областен кръг на олимпиaда по астрономия
Във връзка с провеждане на областен кръг на олипиaдата по астрономия,  протоколът с резултатите по т.2.8.5.б от регламента за организиране и провеждане на националната олимпиада по астрономия за учебната 2023-2024 година да се изпрати в електонен вид, подписан с електонен подпис, ведно със списък на учениците, които не са подали декларация резултатите им да бъдат оповестявани публично, да се изпратят на имейл: zhesmina.dimitrova@edu.mon.bg