УЧИЛИЩЕТО НА УСПЯВАЩИТЕ

ОБЯВА

    Съгласно чл. 98, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ Основно училище „Васил Левски” - гр. Пловдив обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, район „Източен”, ул. „Ралица“ № 2, представляващ ученически стол в ОУ „Васил Левски”, с площ от 420 кв.м. (четиристотин и двадесет квадратни метра), разположен в приземния етаж на сграда с идентификатор № 56784.528.264.1 по КККР на гр. Пловдив, с предназначение на обекта: ученическо столово хранене. Начална наемна цена: 1 260,00 лв. (хиляда двеста и шестдесет лева) за месец без ДДС.
    Срок на договора за наем – 5 години. Закупуването на документите за участие е от 10.08.2022г. до 24.08.2022г. включително, след заплащане на конкурсните книжа от 300 лева по банкова сметка на ОУ „Васил Левски“: BG 21 IORT 737531020077 00, BIC: IORT BGSF в „Инвестбанк“ АД. Депозитната вноска за участие е в размер на 300 лв., вносими по следната банкова сметка на ОУ „Васил Левски“: BG 82 IORT 7375 3302 0077 01, BIC: IORT BGSF в „Инвестбанк“ АД. Краен срок за подаване на документи за участие: до 16:00 часа на 24.08.2022г., в деловодството на ОУ „Васил Левски”, гр. Пловдив, район „Източен”, ул. „Ралица” № 2. Конкурсът ще се проведе на 25.08.2022г. от 11:00 ч. в учителската стая на ОУ „Васил Левски” - гр. Пловдив, район „Източен”, ул. „Ралица” № 2. Лице за контакт: Пенка Иванова – счетоводител в ОУ „Васил Левски ”, тел.: 0894 311 411.