УЧИЛИЩЕТО НА УСПЯВАЩИТЕ

Актуална информация за COVID-19 в училището
Уважаеми родители и ученици, Информираме ви за основанията за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС), регламентирани в чл. 115а ал.3 и ал.4 от ЗПУО и разписани подробно в раздел ІІІ- Обучение от разстояние в електронна среда от Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование. За целта сме подготвили  заявление /с добавена декларация/, в което ще посочите конкретната хипотеза, на която се базирате:
  • Преминаване в ОРЕС – до 30 дни с основание: „здравословни или други уважителни причини, удостоверени с документ, че ученикът не може да посещава училище“.
  • Преминаване в ОРЕС- над 30 дни с основания:
    • ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му;
    • ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един адрес
  • Преминаване в ОРЕС – над 30 дни с основание:
    • по избор на ученика или родителя при условията на чл. 12, ал. 2 и след разрешение на началника на регионалното управление на образованието.
  • Декларация от родител за осигуряване на ученика за обучение от разстояние в електронна среда.