УЧИЛИЩЕТО НА УСПЯВАЩИТЕ

Ред за запознаване с изпитни работи

 На основание чл. 254, ал. 2 от ЗПУО, чл.3, ал. 2, т.19, ал. 3 от ПУФРУО, чл. 60, т.1 от Наредба №11/01.09.2016г., т. 102 от правилата за информационна сигурност, утвърдени със Заповед № РД09-4026/21.12.2018г. на министъра на образованието и науката е определен ред за запознаване с проверените и оценени изпитни работи по български език и литература, математика и чужд език както следва:

По български език и литература на 02.07.2019 г. от 09.00 до 17.30 часа в СУ „Васил Левски“, Пловдив, бул.“Шести септември“ №1
По математика на 02.07. 2019 г. от 09.00 до 17.30 часа в ПГ по елетротехника и електроника, гр. Пловдив, ул.“Пещерско шосе“ №26
По чужд език на 02.07.2019 г. от 09.00 до 17.30 часа в СУ „Свети Софроний Врачански“, гр. Пловдив, ЖК „Тракия“, ул. „Съединение“ № 53

  Учениците в присъствието на родител или настойник имат право да се запознаят с проведената си изпитна работа, която се предоставя от коминиите за проверка и оценка, след представяне на документ за самоличност и попълнено заявление по образец.

 Не се разрешава изнасяне, копиране, преснемане или преписване на изпитните работи или рецензиите/ бележките на оценителите.