УЧИЛИЩЕТО НА УСПЯВАЩИТЕ

Новите правила за прием в първи клас през 2019 година вече са в сила

С Решение № 80, взето с Протокол № 5 от 13.03.2019 г. на Общински съвет – Пловдив, бяха приети промените в правилата за прием в първи клас, според които ще бъде осъществен електронният прием на учениците в първи клас за учебната 2019/2020 година.

 Всички заинтересовани могат да се запознаят с новите правила от публикуваната актуална информация на интернет страницата на системата за прием priem.plovdiv.bg в раздела с „Нормативни документи“.

Критериите и точките, които носят, могат да бъдат намерени в Приложение №2 към наредбата. Както и през миналата година най-голямо предимство получават децата, които имат адресна регистрация на територията на района на училището, за което кандидатстват. Двата адреса – настоящ и постоянен, са равнопоставени. Най-много точки получават децата с адресна регистрация повече от 3 години в района на училището спрямо момента на кандидатстване.

Като нов критерий през настоящата година е предвидено предимство за децата, които имат брат/сестра до 12-годишна възраст, които са ученици в желаното училище. Независимо от адресната регистрация на тези деца, те се приравняват по точки на децата с адресна регистрация в района на училището повече от 3 години.

Нов  критерий е критерият за деца от семейство с повече от две деца до 18-годишна възраст. Предвидено е предимство и за осиновените деца и децата, настанени в приемни семейства, които могат да ползват адресната регистрация на своите осиновители или приемни родители.

Всички нови критерии са общи за цялата страна и са заложени в Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование. Други промени в правилата от 2018 година като цяло няма. Има промяна в броя на точките, които се начисляват за адресна регистрация, но това е с цел да бъде спазено изискването децата да се приемат по последователност на групите, сформирани на база на адресната регистрация.

Анализите на данните от кампаниите по приема през 2017 и 2018  година показват, че в около 75% от училищата са приети всички деца, пожелали прием, независимо от точките, които са събрали. Още на първо класиране по първо желание през миналата година бяха класирани 96% от всички кандидатстващи деца. Тези данни показват, че наличните свободни места (възможностите на училищата за прием) и желанията на родителите съвпадат в много голяма степен и не зависят от конкретния сбор на натрупаните точки. Има приети деца и от близките населени места. Системата позволява родителят да може да избере до 5 желани училища за всяко дете, независимо от адресната му регистрация.

Съгласно Графика на дейностите за 2019 година в срок до 15.04.2019 г. училищата ще отразят в системата свободните места за първото класиране за прием на ученици в първи клас, което ще бъде проведено на 5.06.2019 г. – след като децата получат удостоверенията си за завършена подготвителна група. След подаването на свободните места (след 15-ти април) родителите ще могат да подават заявления за участие в централизираното класиране онлайн. По-ранното подаване на заявления не носи предимство – важно е да бъде спазен крайният срок.

Крайният срок за подаване онлайн на заявления за участие в това класиране е 3 юни 2019 г. (вкл.). За родителите, които нямат достъп до интернет и се затрудняват с въвеждането на заявление, срокът за подаване на заявление на хартиен носител по образец в училището, което им е първо желание, е 31 май 2019 г.

При съмнение за адресната регистрация на децата им е добре родителите да направят проверка за актуалната информация в отделите по гражданска регистрация и административно обслужване (ГРАО) на съответната районна администрация. При кандидатстването родителите трябва да подават достоверна информация за адресната регистрация, в противен случай при класиране децата им няма да бъдат записани.