УЧИЛИЩЕТО НА УСПЯВАЩИТЕ

Изтеглете необходимите документи

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава