УЧИЛИЩЕТО НА УСПЯВАЩИТЕ

BUTTON 1BUTTON 2 BUTTON 3           Училищна процедура за предложения, жалби и сигнали ..............................................................................................................................................   След редовно проведено Общо събрание, състояло се на 20.12.2016 г. от представителите на родителите беше избран Обществен съвет. За редовни членове бяха избрани:
  1. Мариана Огнянова Бахчеванска - родител на дете в ПГ 6
  2. Тони Минчева Каменова - родител на дете в III "в" клас
  3. Георги Русенов Русенов - родител на дете в IV "б" клас
  4. Гергана Русева Георгиева - родител на дете в V "в" клас
За резервни членове бяха избрани:
  1. Кирил Костов Симитчиев - родител на дете в ПГ 5
  2. Мария Красимирова Чунчукова - родител на дете в I "a" клас
  3. Елена Янчева Бобева - родител на дете в II "a" клас
  4. Наталия Калинова Нойкова - родител на дете в V "в" клас
.............................................................................................................................................. Правилник за обществения съвет .............................................................................................................................................. Права на родителите Задължения на родителите

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ: Нови правила за отсъствията в училище

BNews.bg
НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ: Нови правила за отсъствията в училище

Педагогическите съвети в училище ще решават как да санкционират ученици, които имат над 15 отсъствия по неуважителни причини. Това обяви днес заместник-министърът на образованието и науката Диян Стаматов при представянето на проекта за Държавен стандарт за приобщаващото образование, съобщиха от пресцентъра на образователното министерство. Стандартът позволява една от мерките вече да бъде преместване в друга паралелка и едва след това да се пристъпва към преместване в друго училище.

Учениците ще могат да отсъстват по уважителни причини до 10 дни – до 3 дни в една година с разрешение на директора и до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора след решение на Педагогическия съвет. Стандартът урежда и каква подкрепа ще получават децата със специални образователни потребности. При необходимост в училище ще се привличат ресурсни учители, психолози, логопеди, педагогически специалисти. Ще има помощник на учителя.

Урежда се обща и допълнителна подкрепа за всички деца, включително и тези в риск да отпаднат от училище. От допълнителни часове се нуждаят и децата, които не знаят български език, както и тези със затруднения в обучението. Часовете ще се провеждат включително и през лятото. Допълнителна подкрепа ще има за децата, които не получават такава от семейството си. Регламентирана е подкрепата за деца, подложени на тормоз. В стандарта е регламентирана и подкрепата за децата с изявени дарби - за осигуряване на квалифицирани специалисти за развитие на техния потенциал. Но и допълнителна подкрепа, защото и за тях има риск да изостанат с обучението, докато ходят на олимпиади, състезания, гастроли и др. В този стандарт се залагат и дейности за създаване на добър психоклимат в училище - превенция срещу насилието, преодоляване на проблемно поведение, както и награди и санкции за учениците, процедури при неуважителни отсъствия.

Всичко е подчинено на една цел – равен достъп до образование и подкрепа за развитието и реализацията на всяко дете и ученик. „Отпадането от училище не е в полза на самите деца, на семействата им, както и на цялото ни общество“, посочи Диян Стаматов. Това е 12-ият образователен стандарт, представен от МОН.

  АНКЕТНА КАРТА ЗА УЧЕНИЦИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА УЧАСТВАТ В ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“