УЧИЛИЩЕТО НА УСПЯВАЩИТЕ

Доставка на закуски и плод, и осигуряване на обяд и следобедна закуска за децата от подготвителните групи и учениците от І до ІV клас на ОУ “Васил Левски”, гр. Пловдив” съгласно Постановление № 308/20.12.2010 г. и Постановление № 186/07.09.2010 г. на Министерски съвет

Дата на публикуване: 2015-02-10 15:12:39

Връзка в AOP


Доставка на закуски и плод, и осигуряване на обяд и следобедна закуска за децата от подготвителните групи и учениците от І до ІV клас на ОУ “Васил Левски”, гр. Пловдив” съгласно Постановление № 308/20.12.2010 г. и Постановление № 186/07.09.2010 г. на Министерски съвет”. Обществената поръчка включва следните две обособени позиции: - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 с предмет: „Доставка на закуски и плод за децата от подготвителните групи и учениците от І до ІV клас при ОУ „Васил Левски” – гр. Пловдив”, при прогнозни данни, както следва: • прогнозен брой деца и ученици – 270 броя, от които 40 деца от ПГ и 230 ученици от І до ІV клас; прогнозен брой учебни дни – 125 учебни дни; - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 с предмет: „Осигуряване на обяд и следобедна закуска за децата от подготвителните групи при ОУ „Васил Левски” – гр. Пловдив” при прогнозни данни, както следва: • прогнозен брой деца – 40 деца от ПГ, прогнозен брой учебни дни – 125 учебни дни; Участниците могат да подават оферта за една от двете обособени позиции или за двете обособени позиции едновременно.

Индивидуален номер на поръчката: 0000008
Обект на обществената поръчка: за доставка
Населено място за изпълнение на поръчката: Пловдив
Прогнозна стойност: 28542.00
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000, 15850000, 15300000