Проекти

Тук ще намерите информация за проектите, в които участва училището

Проекти

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“


Уважаеми родители и ученици,

ОУ „Васил Левски“ гр. Пловдив участва в проект № BG05М2ОР001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:

Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.
Дейност 1, по която училището участва, е за закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.