УЧИЛИЩЕТО НА УСПЯВАЩИТЕ

Уважаеми родители и ученици,

ОУ „Васил Левски“ гр. Пловдив участва в следните проекти

 

 

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“


Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:

Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда. Училището участва по Дейност 1 и Дейност 2.
Дейност 1 е за закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

Дейност 2  е насочена към провеждане на краткосрочни обучения за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда, в т.ч. работа с електронни образователни платформи на ученици, които изпитват затруднения при преминаване към обучение от разстояние в електронна среда. Дейността ще обхване и учениците от първи клас, които трябва да осъществят прехода от предучилищно към училищно образование в електронна среда.

 

 

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001
„ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“


Основната цел на проекта е въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към
дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.
Специфичните цели на проекта са:
1. Усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
2. Подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни
платформи и мобилни приложения;
3. Намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени
места;
4. Модернизиране на учебни програми, учебни планове, учебници и учебни помагала;
5. Повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на
учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
6. Насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
7. Осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и
съвременни подходи на преподаване.
Дейностите по проекта се реализират на територията на Република България.
Финансирането на дейностите по проекта е от Европейския социален фонд (ЕСФ). Проектът се
съфинансира със средства от ЕСФ – 85% и от Държавния бюджет на Република България – 15%.

Линк: https://oud.mon.bg/

 

Проект BG05M2ОP001-3.018-0001

„Подкрепа за приобщаващо образование“


Дейност 5. Осъществяване на дейности за личностно развитие на децата и учениците от институциите в системата на предучилищното и училищното образование по проекта чрез:

 

5.1. Прилагане на модели/програми/гъвкави форми на обучение и т.н., разработени от педагогическите специалисти в детските градини и училищата по проекта, в т.ч. за по-лесна проходимост между образователните етапи на подкрепените деца и ученици, чрез иновативни адаптивни подходи за включване в образователния процес и за осъществяване на приобщаващо образование.