УЧИЛИЩЕТО НА УСПЯВАЩИТЕ

Административни услуги

1. Информация за прием и преместване на ученици в ОУ „Васил Левски“  Заявление за записване в Подготвителна група Заявление за записване в V клас Заявление за записване Заявление за преместване в друго училище Заявление за преместване в друг клас 2. Информация за реда за отсъствия по уважителни причини - тук Заявление за отсъствие до Класния ръководител за разрешаване на отсъствие до 3 дни Заявление за отсъствие до Директора за разрешаване на отсъствие до 7 дни 3. Информация за формите на обучение в училище - тук

Други бланки и заявления

Служебна бележка за родител на наш ученик (за онлайн обучение) Заявление за отсъствие от ЦОУД Заявление за посещаване на ЦОУД Заявление за отписване от ЦОУД Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава