Документи

Административни услуги

Административни услуги и бланки

Административни услуги

 

1. Информация за прием и преместване на ученици в ОУ „Васил Левски“ 

Заявление за записване в Подготвителна група

Заявление за записване в V клас

Заявление за записване

Заявление за преместване в друго училище

Заявление за преместване в друг клас

 

2. Информация за реда за отсъствия по уважителни причини – тук

Заявление за отсъствие до Класния ръководител за разрешаване на отсъствие до 3 дни

Заявление за отсъствие до Директора за разрешаване на отсъствие до 7 дни

 

3. Информация за формите на обучение в училище – тук

 

Други бланки и заявления:

 

Заявление за отсъствие от ЦОУД

Заявление за посещаване на ЦОУД

Заявление за отписване от ЦОУД

 

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

 

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства

 

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава