Училището

Страничка за родители

Родители

BUTTON 1BUTTON 2 BUTTON 3

 

 

 

 

 

Училищна процедура за предложения, жалби и сигнали

…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

След редовно проведено Общо събрание, състояло се на 20.12.2016 г. от представителите на родителите беше избран Обществен съвет.

За редовни членове бяха избрани:

  1. Мариана Огнянова Бахчеванска – родител на дете в ПГ 6
  2. Тони Минчева Каменова – родител на дете в III „в“ клас
  3. Георги Русенов Русенов – родител на дете в IV „б“ клас
  4. Гергана Русева Георгиева – родител на дете в V „в“ клас

За резервни членове бяха избрани:

  1. Кирил Костов Симитчиев – родител на дете в ПГ 5
  2. Мария Красимирова Чунчукова – родител на дете в I „a“ клас
  3. Елена Янчева Бобева – родител на дете в II „a“ клас
  4. Наталия Калинова Нойкова – родител на дете в V „в“ клас

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Правилник за обществения съвет

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Права на родителите

Задължения на родителите

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ: Нови правила за отсъствията в училище

BNews.bg

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ: Нови правила за отсъствията в училище

Педагогическите съвети в училище ще решават как да санкционират ученици, които имат над 15 отсъствия по неуважителни причини. Това обяви днес заместник-министърът на образованието и науката Диян Стаматов при представянето на проекта за Държавен стандарт за приобщаващото образование, съобщиха от пресцентъра на образователното министерство. Стандартът позволява една от мерките вече да бъде преместване в друга паралелка и едва след това да се пристъпва към преместване в друго училище.

Учениците ще могат да отсъстват по уважителни причини до 10 дни – до 3 дни в една година с разрешение на директора и до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора след решение на Педагогическия съвет. Стандартът урежда и каква подкрепа ще получават децата със специални образователни потребности. При необходимост в училище ще се привличат ресурсни учители, психолози, логопеди, педагогически специалисти. Ще има помощник на учителя.

Урежда се обща и допълнителна подкрепа за всички деца, включително и тези в риск да отпаднат от училище. От допълнителни часове се нуждаят и децата, които не знаят български език, както и тези със затруднения в обучението. Часовете ще се провеждат включително и през лятото. Допълнителна подкрепа ще има за децата, които не получават такава от семейството си. Регламентирана е подкрепата за деца, подложени на тормоз. В стандарта е регламентирана и подкрепата за децата с изявени дарби – за осигуряване на квалифицирани специалисти за развитие на техния потенциал. Но и допълнителна подкрепа, защото и за тях има риск да изостанат с обучението, докато ходят на олимпиади, състезания, гастроли и др. В този стандарт се залагат и дейности за създаване на добър психоклимат в училище – превенция срещу насилието, преодоляване на проблемно поведение, както и награди и санкции за учениците, процедури при неуважителни отсъствия.

Всичко е подчинено на една цел – равен достъп до образование и подкрепа за развитието и реализацията на всяко дете и ученик. „Отпадането от училище не е в полза на самите деца, на семействата им, както и на цялото ни общество“, посочи Диян Стаматов. Това е 12-ият образователен стандарт, представен от МОН.

 

АНКЕТНА КАРТА ЗА УЧЕНИЦИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА УЧАСТВАТ В ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“